Privatumo politika

I.Bendrosios nuostatos

1.1 UAB “Bauresta” , juridinio asmens kodas 302342429, adresas Dubysos g. 60, Klaipėda, LT-94107 (toliau – Pardavėjas) įsipareigoja užtikrinti asmenų (toliau – Pirkėjo) , apsiperkančių elektroninėje parduotuvėje (www.bauresta.lt ) saugumą ir privatumą.

1.2 Ši privatumo politika nustato, kokią informaciją Pardavėjas renka, kaip ir iš kokių šaltinių ši informacija yra gaunama, kaip kaupiama ir kaip saugoma. Pirkdami parduotuvėje www.bauresta.lt sutinkate su šia Privatumo politika ir bendrosiomis Elektroninės parduotuvės pirkimo-pardavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės).

1.3 Ši politika yra taikoma visiems Pirkėjams, perkantiems elektroninėje parduotuvėje www.bauresta.lt , kiek tai neprieštarauja pirkimo taisyklėms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams.

1.4 Pirkėjai yra laikomi susipažinusiais su šia Privatumo politika, kai užpildydami užsakymo arba užklausimo formą pažymi, kad sutinka su Pirkimo taisyklėmis, kurių neatskiriama dalimi yra ir ši Privatumo politika.

1.5 Visi Pirkėjų asmens duomenys yra tvarkomi laikantis Lietuvos ir Europos Sąjungos duomenų apsaugos teisės reikalavimų. Kilus klausimų ar turint prašymų dėl asmens duomenų tvarkymo, susisiekite lina@bauresta.lt arba +370 610 14173

II. Asmens duomenų rinkimas ir naudojimas

2.1 Asmens duomenys, kurie yra pateikti Elektroninei parduotuvei ar jos surenkami, yra valdomi Pardavėjo.

2.2 Pirkėjo asmens duomenys neatskleidžiami jokioms trečiosioms šalims, išskyrus mūsų partnerius, atsakingus už užsakymo pristatymą ir tik siekiant pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes. Taip pat Pardavėjas naudojasi trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis (pvz.: trečiųjų asmenų suteikiamais serveriais, administravimo paslaugomis), kurių tinkamam suteikimui gali būti būtina suteikti prieigą prie Pirkėjo asmens duomenų. Pardavėjas užtikrina, kad duomenų tvarkytojai laikytųsi konfidencialumo bei tinkamos asmens duomenų apsaugos užtikrinimo pareigų.

2.3 Pardavėjas gali rinkti ir tvarkyti šią informaciją apie Pirkėjus Pirkėjo vardą,pavardę ir/ar prekes atsiimančio asmens vardą,pavardę; Elektroninio pašto adresą ir telefono numerį; Adresą, kuriuo pristatomos prekės; Pirkimų, užklausų, užsakymų bei nusiskundimų istoriją; Pirkėjo IP adresą; Kitus viešai prieinamus duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė lankydamasis Elektroninėje parduotuvėje;

2.4 Pirkėjo asmens duomenys, susiję su elektronine prekyba, saugomi 2 (dvejus) metus nuo paskutinio pirkimo Elektroninėje parduotuvėje dienos.

2.5 Pirkėjo, pateikusio nurodytos formos užklausą, duomenys saugomi 1 (vienerius) metus nuo paskutinio Pirkėjo atlikto veiksmo (užklausos, atsakymo išsiuntimo ir t.t.)

2.6 Ilgesnis Pirkėjo asmens duomenų saugojimas galimas tik, kai : Esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas; Duomenys yra būtini ginčo, skundų sprendimui; Esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams;

III. Asmens duomenų tvarkymas

3.1 Pardavėjas tvarko Pirkėjo asmens duomenis, jei : Pirkėjas, naudodamasis Pardavėjo Svetaine, suteikia informacijos apie save; Pirkėjas duoda sutikimą; Sudaroma arba vykdoma sutartis su Pardavėju, kai viena iš šalių yra Pirkėjas Siekiama apsaugoti Pirkėjo esminius interesus;

3.2 Pirkėjas gali atšaukti duotą sutikimą jo asmens duomenų tvarkymui bet kuriuo metu. Jeigu Pardavėjas neturi kito teisinio pagrindo asmens duomenų tvarkymui, Pardavėjas nebetvarkys asmens duomenų vos tik sutikimas bus Pirkėjo atšauktas.

IV. Asmens duomenų naudojimas

4.1 Pagrindinis asmens duomenų tvarkymo tikslas yra suteikti galimybę Pirkėjui naudotis Elektronine parduotuve efektyviai, optimaliai ir pritaikant ją asmeniniams poreikiams. Pirkėjo asmens duomenys yra naudojami : Tinkamam užsakytų paslaugų (prekių užsakymų) vykdymui; Savalaikiam ir tinkamam atsakymų į Pirkėjo užklausas, prašymus pateikimui;

V. Asmens duomenų saugojimas

5.1 Pardavėjas imsis visų protingai įmanomų priemonių tam, kad užtikrintų, jog Pirkėjų asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis Privatumo politikos nuostatų.

5.2 Pardavėjas, naudodamas tinkamas technines ir organizacines priemones, saugo Pirkėjų asmens duomenis nuo praradimo, neteisėto panaudojimo, neteisėtos prieigos, atskleidimo ar pakeitimo.

5.3 Jei Pardavėjui kyla abejonių dėl Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumo, Pardavėjas turi teisę sustabdyti šio asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti.

VI. Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas

6.1 Pirkėjas, kuriam nėra 18 metų, naudodamasis Elektroninės parduotuvės paslaugomis, patvirtina, kad turi savo tėvų, globėjų pritarimą dėl asmens duomenų atskleidimo Pardavėjui. VII. Pirkėjo teisės Pirkėjai turi teisę : Būti informuoti apie jų duomenų tvarkymą; Reikalauti, kad Pardavėjas ištaisytų netikslius, neteisingus asmens duomenis; Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis, kai tam yra teisinis pagrindas arba kai duomenys tvarkomi neteisėtai; Reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, kai tam yra teisinis pagrindas; Gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys yra surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per pastaruosius 1 (vienerius) metus. Asmenims pateikiama jų nurodytais elektroninio pašto adresais ne vėliau kaip 30 (trisdešimt) dienų nuo asmenų kreipimosi pateikti tokius duomenis dienos. Neatlygintinai tokius duomenis Pardavėjas teikia Asmeniui 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus. Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, www.vdai.lrv.lt. Be abejo, pirmiausia kviečiame susisiekti su mumis lina@bauresta.lt , kad rastume bendrą sprendimą.